Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn toepasselijk op alle tussen partijen geldende rechtsbetrekkingen uit de onderhavige overeenkomst, of uit nadere overeenkomsten in de toekomst, of uit anderen hoofde. Uitingen van de partij die de onderhavige voorwaarden hanteert (hierna: 'de opdrachtnemer') zijn niet als bindend bedoeld. Zij zijn dus vrijblijvend, voor zover het tegendeel niet ondubbelzinnig blijkt. Toepassing van de door de wederpartij van de opdrachtnemer ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

- product: zaken, alsmede diensten, zoals onderhoud, advies en inspectie.

In deze leveringsvoorwaarden wordt mede verstaan onder:

- de opdrachtnemer: een ieder, die in zijn aanbieding naar deze leveringsvoorwaarden verwijst;

- de opdrachtgever: degene, tot wie de bovengenoemde aanbieding is gericht;

- dienst: de aanneming van werk.

 

Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomst

 1. Aanbiedingen, welke van de opdrachtnemer uitgaan, zijn niet als bindend bedoeld. Zij zijn dus vrijblijvend, voor zover het tegendeel niet ondubbelzinnig blijkt.
 2. In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, normalisatiebladen e.d. vermelde gegevens zijn niet bindend, behalve voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door de opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging, onverlet de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor door hem verstrekte gegevens. Geringe maatverschillen of ten bate van een goede uitvoering gewenste ondergeschikte wijzigingen in constructie of onderdelen blijven voorbehouden.
 3. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door de opdrachtnemer, onderscheidenlijk op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door de opdrachtnemer.
 4. De opdrachtnemer is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden, indien deze producten uit productie zijn genomen of om enige andere reden uit zijn verkoopprogramma zijn vervallen.
 5. De door de opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding alsmede door hem verstrekte tekeningen en draaiboeken blijven zijn eigendom en dienen, indien geen opdracht met de opdrachtnemer tot stand komt, onverwijld aan hem te worden teruggezonden. Zij mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtnemer noch geheel of ten dele worden gekopieerd, noch aan derden ter inzage worden gegeven. Indien er zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtnemer een deel of het geheel wordt gekopieerd is opdrachtnemer gerechtigd om 20% van het offertebedrag in rekening te brengen met een minimum van 1.000 euro.
 6. De opdrachtgever staat ervoor in, dat geen gegevens betreffende de door de opdrachtnemer gebezigde fabricage en/of constructiemethoden aan derden worden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.
 7. Elke aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende de bij de opdrachtnemer geldende normale werkuren. In geval van levering of montage buiten de normale werkuren wordt op het normale uurtarief een toeslag berekend van:

- 30% op normale werkdagen, met dien verstande, dat gedurende de nacht de toeslag 40% bedraagt;

- 60% op zaterdag;

- 100% op zon- en feestdagen.

 1. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor kosten verband met een (eventuele) aanbieding en/of overeenkomst aan de opdrachtgever door te berekenen.

 

Artikel 3 Prijs

 1. De opgegeven prijzen voor leveringen in Nederland zijn franco opdrachtgever en voor leveringen in het buitenland: franco Nederlandse grens. Prijsopgaven zijn exclusief BTW en andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. Voor bestellingen van minder dan 250 euro netto cataloguswaarde, exclusief omzetbelasting, zal de opdrachtnemer de werkelijke verzendkosten dan wel een vaste opslag voor verzendkosten in rekening brengen.
 3. Indien zulks door de opdrachtgever wordt gewenst, zal de opdrachtnemer zorgdragen voor vervoer naar de interne plaats van bestemming, zonder daarvoor kosten in rekening te brengen, mits de aangevoerde producten met een voor plateauwagens en pallettrucks voldoende grote lift en overigens zonder stoornis kunnen worden vervoerd naar de interne plaats van bestemming zodat, wanneer hieraan niet wordt voldaan, de opdrachtnemer meerkosten op basis van bestede arbeidsuren in rekening zal brengen.
 4. Indien op verzoek van de opdrachtgever de levering wordt uitgesteld ofwel bespoedigd, heeft de opdrachtnemer recht op vergoeding van de voor hem uit dit uitstel respectievelijk uit deze bespoediging voortvloeiende kosten en van de wettelijke rente over de prijs van de in het uitstel betrokken producten.
 5. Indien de aanvoer op of bij de plaats van levering door het ontbreken van bestrating of een verharde weg, dan wel door andere omstandigheden extra arbeidsuren vergt, is de opdrachtnemer gerechtigd deze uren afzonderlijk in rekening te brengen.
 6. Wijzigingen in arbeidslonen of in kostprijzen van grondstoffen of materialen, voor zover die onmiddellijk terzake van de overeengekomen prestatie worden besteed respectievelijk gebruikt, en die zich meer dan drie maanden na het aangaan van een overeenkomst voordoen, zullen door de opdrachtnemer mogen worden doorberekend, zonder enige verdere opslag.
 7. Eventuele installatiekosten, montagekosten, verpakking en andere in verband met de levering te maken kosten zijn in de prijs inbegrepen, tenzij de order beneden de 250 euro netto cataloguswaarde ligt, de offerte anders vermeld, of als de omstandigheden afwijken van wat in artikel 5 staat beschreven.

 

Artikel 4 Levering

 1. De opgaven van leveringstermijnen in aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten worden naar indicaties en zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden, doch zij zijn niet bindend. Bij overschrijding van deze termijnen zal de opdrachtnemer in overleg treden met de opdrachtgever.
 2. De opdrachtnemer heeft aan zijn leveringsverplichting voldaan, indien hij de producten in Nederland, franco huis (hal begane grond) en buiten Nederland, franco Nederlandse grens heeft geleverd, onverminderd de nakoming van eventuele andere overeengekomen verplichtingen. Onder leveringen worden mede verstaan: overeengekomen deelleveringen.
 3. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om na overleg met opdrachtgever de opdracht in gedeelten te leveren en deze deelleveringen te factureren.
 4. De levertijd gaat in op het laatste van de navolgende tijdstippen:
 5. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
 6. de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.;
 7. de dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;
 8. de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van hetgeen volgens de overeenkomst vóór het aanvangen van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan;
 9. de dag van het versturen van de orderbevestiging aan de opdrachtgever.
 10. De opdrachtgever is verplicht tot afname van de door hem gekochte producten op de in artikel 4 lid 2 omschreven plaats. Bij gebreke daarvan is de opdrachtnemer gerechtigd om zonder ingebrekestelling betaling van de overeengekomen koopprijs van de niet afgenomen producten te vorderen en worden deze producten geacht door de opdrachtgever van de opdrachtnemer te zijn afgenomen, waarna zij voor rekening en risico van de opdrachtgever en tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten worden opgeslagen. Een en ander onverminderd de aan de opdrachtnemer verder toekomende rechten.

 

Artikel 5 Montage

 1. Montage wordt geacht te kunnen geschieden onder normale werkomstandigheden en gedurende voor de montagedienst van de opdrachtnemer geldende normale werkuren. Indien de werkzaamheden geheel - of ten dele - moeten plaatsvinden buiten de normale werkuren, dan zal hiervoor aan de opdrachtgever de toeslag zoals vermeld in artikel 2 lid 7 in rekening worden gebracht.
 2. Waar nodig, zijn de montagewerkzaamheden gebaseerd op vooraf aan de opdrachtgever gezonden tekeningen. De hierin opgegeven maten en gegevens dienen door de opdrachtgever in het werk te worden gecontroleerd. Afdrukken van de betreffende tekeningen worden door de opdrachtgever voor akkoord getekend en aan de opdrachtnemer geretourneerd. De beoordeling van geschiktheid van de constructie van het gebouw, waarin de producten worden gemonteerd, is voor verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.
 3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt de opdrachtgever voor eigen rekening en risico:
 4. dat de werkzaamheden, welke niet tot de opdracht van de opdrachtnemer behoren, zoals elektriciens-, hak-, breek-, metsel-, beton-, stukadoors- en/of schilderwerk of andere dergelijke werkzaamheden op de juiste wijze en tijdig zijn verricht;
 5. dat licht- en krachtstroom op redelijke afstand beschikbaar zijn en dat de ruimten waarin gewerkt dient te worden schoon, droog en voldoende verwarmd zijn;
 6. dat de aangevoerde producten met een voor plateauwagens of pallettrucks voldoende grote lift naar de plaats van montage kunnen worden vervoerd.

Andere werkzaamheden door derden mogen een ongestoorde voortgang van het transport door het gebouw en/of de aaneengesloten montage niet verhinderen;

 1. dat de aangevoerde, doch nog niet gemonteerde producten, alsmede de gereedschappen, kunnen worden opgeslagen in af te sluiten en uitsluitend voor de opdrachtnemer toegankelijke ruimten, welke geëigend zijn voor de opslag van deze producten en gereedschappen.
 2. In geval van tijdverlies als gevolg van vermissing of een oorzaak, waarvoor de opdrachtnemer niet aansprakelijk is, wordt een zodanige verlenging van de levertijd toegestaan als - alle omstandigheden in aanmerking genomen - redelijk is. Ten aanzien van deze verlenging is artikel 3 lid 4 van overeenkomstige toepassing.
 3. De opdrachtgever is aansprakelijkheid voor beschadiging van producten of gereedschappen, alsmede voor vermissing hiervan, tenzij de opdrachtnemer hiervoor grove schuld of opzet treft.

 

Artikel 6 Proefopstellingen

 1. Indien zulks door de opdrachtgever wordt gewenst, kan een proefopstelling worden geplaatst op onderstaande voorwaarden.
 2. Onder proefopstelling wordt verstaan het op zicht plaatsen van producten in standaarduitvoering met een bruto cataloguswaarde van niet meer dan 7.500 euro exclusief omzetbelasting, alsmede relevante accessoires, in een door de opdrachtgever ter beschikking te stellen ruimte met het doel de werkplek of constructie, waarvoor bij de opdrachtgever belangstelling bestaat, te visualiseren.
 3. Als tegemoetkoming in de kosten van de proefopstelling zal de opdrachtnemer, onmiddellijk nadat deze is geplaatst, tweederde van de bruto cataloguswaarde van de betrokken producten, vermeerderd met omzetbelasting, aan de opdrachtgever in rekening brengen. Transportkosten, vice versa, in Nederland, alsmede eventuele montagekosten, zullen niet afzonderlijk in rekening worden gebracht, hetgeen evenmin het geval is na beëindiging van de proefopstelling.
 4. In het geval dat de opdrachtgever de producten wenst te behouden, zullen deze door de opdrachtnemer alsnog in rekening worden gebracht, waarbij rekening zal worden gehouden met de reeds ontvangen betaling ingevolge lid 3.
 5. De opdrachtgever is ten aanzien van een proefopstelling aansprakelijk voor gebruik, beschadiging, diefstal of verlies van de producten tot ten hoogste de bruto cataloguswaarde van de betrokken producten.

 

Artikel 7 Advies- en projectkosten

 1. De kosten voor het uitbrengen van een voorstudie en/of inrichtingsvoorstel, het maken van tekeningen en/of plattegronden, alsmede leidinggeven aan de opzet, coördinatie en/of uitvoering van een project, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 2. Het auteursrecht op door de opdrachtnemer verstrekte adviezen, tekeningen, draaiboek, afbeeldingen en omschrijvingen blijft altijd aan de opdrachtnemer voorbehouden.
 3. Adviezen worden naar beste weten en kunnen uitgewerkt en gegeven. De opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor in de adviezen aangegeven opbergcapaciteiten, resultaten en/of te verwachten prestaties van door hem te leveren c.q. geleverde producten.

 

Artikel 8 Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal facturering als volgt geschieden:
 2. tot 25.000 euro exclusief omzetbelasting: zodra er geleverd is conform artikel 4 lid 2;
 3. vanaf 25.000 euro of meer exclusief omzetbelasting:

- 30% bij opdracht;

- 60% bij het voor verzending gereed zijn van de producten;

- 10% zodra er geleverd is conform artikel 4 lid 2;

 1. wanneer de opdrachtgever met de afname in verzuim is.
 2. Betaling dient binnen dertig dagen na factuurdatum te geschieden op de door de opdrachtnemer redelijkerwijs aan te geven wijze. Vanaf de vervaldag is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd.

 

Door de opdrachtnemer redelijkerwijs te maken kosten van invordering of van rechtsuitoefening anderszins, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, zullen door de opdrachtgever worden vergoed. Bij een verschuldigde hoofdsom van ten hoogste 5.000 euro worden deze kosten forfaitair bepaald op 15% van het verschuldigde, met een minimum van 100 euro. Bij een verschuldigde hoofdsom van meer dan 5.000 euro worden deze kosten forfaitair bepaald op 10% van het verschuldigde.

 1. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen welke het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat die voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 2. Indien en voor zover er volgens de opdrachtgever gebreken kleven aan een geleverd product, is hij niet gerechtigd betaling te weigeren of zijn betalingsverplichting op te schorten met betrekking tot producten uit dezelfde zending c.q. levering waaromtrent geen klachten kenbaar zijn gemaakt.

 

Artikel 9 Eigendomsovergang, verlening/overdracht van rechten

 1. Aan de opdrachtgever geleverde producten blijven eigendom van de opdrachtnemer, zolang de opdrachtgever niet al hetgeen door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigd, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan de opdrachtnemer heeft voldaan.
 2. De opdrachtnemer zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de geleverde zaken. De opdrachtgever zal aan de opdrachtnemer alle medewerking verlenen teneinde de opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het in lid 1 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van de geleverde zaken, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.

 

Artikel 10 Risico

Zaken zijn voor risico van de opdrachtnemer tot het ogenblik waarop zij in de feitelijke beschikkingsmacht van de opdrachtgever, of van door de opdrachtgever ingeschakelde derden zijn gebracht.

 

Artikel 11 Reclamering en garantie

 1. Reclamering terzake van zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk veertien dagen na de feitelijke overdracht van de zaak, aan de opdrachtgever in een schriftelijk gespecificeerde mededeling van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer te geschieden. Reclamering terzake van niet zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk veertien dagen na het verstrijken van de in de leden 2 en 3 bedoelde garantietermijn, in een schriftelijk gespecificeerde mededeling van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer te geschieden.

Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak tegen de opdrachtnemer terzake van de betreffende gebreken. Rechtsvorderingen terzake dienen binnen een jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

 1. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat de opdrachtnemer in voor zowel de deugdelijkheid van het door hem geleverde product als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal bij normaal gebruik, zulks gedurende een termijn van 2 jaar na de levering volgens artikel 4 lid 2 en met uitsluiting van zichtbare gebreken.
 2. De leden 1 en 2 zijn van overeenkomstige toepassing op gebreken die hun oorzaak uitsluitend of overwegend vinden in ondeugdelijke montage/installatie door de opdrachtnemer. Indien montage/installatie van het product door de opdrachtnemer plaatsvindt, gaan de in de leden 1 en 2 bedoelde termijnen in op de dag dat de montage/installatie door de opdrachtnemer is voltooid, met dien verstande dat in dat geval de garantietermijn in ieder geval eindigt indien 2 jaar na levering volgens artikel 4 lid 2 zijn verstreken.
 3. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
 4. de niet-inachtneming door opdrachtgever van bediening eisen/of onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik;
 5. normale slijtage;
 6. montage/installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen de opdrachtgever;
 7. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
 8. in overleg met de opdrachtgever aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken;
 9. materialen of zaken, die door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter bewerking zijn verstrekt;
 10. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens de opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken;
 11. door de opdrachtnemer van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan de opdrachtnemer heeft verstrekt.
 12. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de opdrachtnemer met betrekking tot geen van deze overeenkomsten tot enige garantie - hoe ook genaamd - gehouden. Indien de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de opdrachtnemer tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden terzake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.
 13. Indien de opdrachtnemer om te voldoen aan zijn garantieverplichtingen onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/producten zijn eigendom.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot nakoming van de in artikel 11 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.
 2. Behoudens grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer, de toepasselijkheid van de wettelijke bepalingen betreffende productaansprakelijkheid zoals deze voor het uitvoeren van de betreffende EU-richtlijn zijn vastgesteld, alsmede behoudens het bepaalde in lid 1 is alle aansprakelijkheid van de opdrachtnemer, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten. Op deze uitsluiting zal geen beroep kunnen worden gedaan indien een zodanig beroep in voorkomend geval tot een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar resultaat zou leiden.
 3. De opdrachtnemer is derhalve ook niet aansprakelijk voor: - schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de opdrachtgever verstrekte gegevens, beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabrikaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.
 4. Indien de opdrachtnemer, zonder de montage in opdracht te hebben, wel bij de montage hulp en bijstand - van welke aard ook - verleent, geschiedt dit voor risico van de opdrachtgever.
 5. Ingeval de opdrachtgever geen consument of een daarmee gelijk te stellen afnemer is, is hij gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van de schade, waarvoor de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer in deze voorwaarden in de verhouding met de opdrachtgever is uitgesloten.
 6. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de producten en andere door de opdrachtnemer te leveren diensten en prestaties.
 7. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verstrekte of nog te verstrekken adviezen, tenzij deze uitdrukkelijk voorwerp zijn geweest of zullen worden van een schriftelijke adviesovereenkomst.

 

Artikel 13 Intellectuele eigendom

De opdrachtnemer neemt alle redelijkerwijs te vergen voorzorgen in acht om te voorkomen dat te leveren prestaties in strijd kunnen komen met enig in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom van een derde. Indien desondanks aan de opdrachtnemer verwijt valt te maken van het feit dat inbreuk op een dergelijk recht wordt gemaakt zal de opdrachtnemer, onverminderd de in artikel 12 bepaalde grenzen, het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten terugnemen, of zorg dragen dat de opdrachtgever het geleverde, of een gelijkwaardige andere zaak, ongestoord kan blijven gebruiken. Het in dit artikel bepaalde geldt slechts indien de opdrachtgever de opdrachtnemer tijdig in staat stelt om voor zijn belangen ten opzichte van degene die rechten van industriële eigendom geldend maakt, op te komen.

 

Artikel 14 Modellen, gereedschappen, stempels en matrijzen

Modellen, gereedschappen, stempels en matrijzen, welke speciaal voor een opdracht worden vervaardigd, blijven eigendom van de opdrachtnemer, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. Wanneer gedurende twee jaar op een bepaald artikel door de opdrachtnemer geen opdrachten zijn ontvangen en aanvaard, heeft hij het recht de betrokken modellen, gereedschappen, stempels en matrijzen te vernietigen, zonder de betrokken opdrachtgever hiervan bericht te zenden.

 

Artikel 15 Overmacht

Bij intreden van omstandigheden die de nakoming van de verplichtingen van partijen, zoals bij normale afwikkeling van de betreffende transactie te verwachten, in die mate verzwaren dat niet valt aan te nemen dat partijen de betreffende verplichting ook bij aanwezigheid van de onderhavige omstandigheden zouden hebben aanvaard, worden de betreffende verplichtingen aan weerszijden opgeschort. Als een situatie zoals in de vorige volzin bedoeld langer dan negentig dagen heeft geduurd hebben partijen het recht om, binnen negentig dagen nadien, de overeenkomst door schriftelijke opzegging te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is wordt dan pro rata afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

 

Artikel 16 Opschorting, ontbinding

 1. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit een met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de opdrachtgever in staat is zijn contractuele verplichtingen jegens de opdrachtnemer te voldoen, is de opdrachtnemer gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van iedere met de opdrachtgever gesloten overeenkomst op te schorten, hetzij deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de hem verder toekomende rechten.
 2. Mocht één van partijen surseance van betaling aanvragen of in staat van faillissement worden verklaard, dan heeft de wederpartij het recht om de gesloten overeenkomsten door schriftelijke kennisgeving ontbonden te verklaren, dan wel (aan hem de keuze) om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten. Alle aan de tot opzegging gerechtigde partij verschuldigde betalingen worden alsdan dadelijk opeisbaar. Overigens blijven de rechten terzake van niet-nakoming van verbintenissen onverkort aan de betreffende partij voorbehouden.

 

Artikel 17 Geschillen

Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen, behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de President van de Arrondissementsrechtbank, rechtdoende in kort geding, uit te lokken, aan de gewone rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van de opdrachtnemer worden voorgelegd.

 

Artikel 18 Toepasselijk recht

Voor alle aangelegenheden waarin deze voorwaarden van toepassing zijn geldt uitsluitend Nederlands recht. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

 

Artikel 19 Slotbepaling

Deze algemene voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever. Voorzover zich omstandigheden mochten voordoen waarin deze voorwaarden, of enige bepaling daarvan, tot onredelijke uitkomsten mochten leiden, zullen deze voorwaarden in zoverre toepassing missen.